Peningkatan Tamadun 2

Apakah aspek yang dititikberatkan dalam pendidikan di Athens?

Aspek yang dititikberatkan dalam pendidikan di Athens ialah
F1 pendidikan sukan
F2 pendidikan muzik
F3 pendidikan seni berpidato
F4 pendidikan kesusasteraan
F5 pendidikan membaca, menghafal, menulis
Nyatakan tujuan pendidikan di Athens.

Tujuan pendidikan di Athens ialah
F1 mementingkan pendidikan mental
F2 mementingkan pendidikan rohani dan
jasmani
F3 melahirkan golongan sejarawan, ahli falsafah
Nyatakan tujuan pendidikan di Sparta.

Tujuan pendidikan di Sparta ialah
F1 mementingkan latihan fizikal
F2 mementingkan kemahiran guna senjata
F3 melahirkan tentera yang gagah
F4 melahirkan warganegara yang setia
Apakah tujuan pendidikan di Rom?

Tujuan pendidikan di Rom ialah
F1 menekankan ilmu yang praktikal
F2 semangat setia kepada Rom
F3 melahirkan jurutera
F4 melahirkan ahli falsafah dan sejarawan
Pada pandangan anda, mengapakah negara perlu memberi penekanan dalam pembangunan pendidikan?

Pembangunan pendidikan penting untuk
F1 melahirkan warganegara yang patriotik
F2 melahirkan pelajar berdisiplin
F3 sebagai alat perpaduan
F4 melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan
F5 dapat menguasai kemahiran
F6 dapat membangunkan negara
F7 dapat melahirkan manusia yang seimbang
dari segi rohani dan jasmani
Nyatakan ciri-ciri pendidikan zaman Vedik di India.

Antara ciri-ciri pendidikan Zaman Vedik ialah
F1 didominasikan oleh kaum lelaki
F2 mementingkan keagamaan
F3 pembelajaran kitab veda
F4 kaedah penghafalan kitab
F5 diajar dalam bahasa Sanskrit
F6 karya saintifik dan falsafah dipelajari
Apakah tujuan pendidikan di India?

Tujuan pendidikan di India ialah
F1 dapat menambah ilmu
F2 dapat mengatasi buta huruf
F3 dapat jawatan dalam perkhidmatan
F4 dapat menerap nilai-nilai murni
F5 dapat menghadapi hari selepas mati
Apakah tujuan peperiksaan awam di China?

Tujuan peperiksaan awam di China ialah
F1 menjadi pegawai kerajaan
F2 menjadi pendidik
F3 hafal tulisan ideogram
F4 mengarang sastera dan karangan
F5 menterjemahkan kitab suci
Pada pandangan anda, bagaimanakah sistem pendidikan di Malaysia dapat mewujudkan perpaduan kaum?

Pendidikan di Malaysia dapat mewujudkan perpaduan melalui
F1 sukatan pelajaran yang sama
F2 bahasa pengantar yang sama
F3 sistem persekolahan yang sama
F4 penglibatan semua pelajar dalam kegiatan kokurikulum
F5 menerap nilai-nilai murni
F6 perkenalkan sekolah wawasan
F7 perkenalkan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan

Leave a Comment