Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan 2

Apakah cadangan yang dikemukakan dalam Penyata Razak 1956?

Cadangan yang dikemukakan dalam Penyata Razak 1956 ialah
F1 sekolah umum rendah menggunakan bahasa Melayu
F2 sekolah jenis umum rendah menggunakan bahasa Inggeris, Tamil dan Cina
F3 sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu
F4 sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris
F5 bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diajar di semua
sekolah
F6 Kurikulum diseragamkan
Nyatakan cadangan Laporan Rahman Talib dalam usaha memupuk semangat perpaduan.

Cadangan Laporan Rahman Talib dalam usaha memupuk semangat perpaduan ialah
F1 sekolah umum menjadi sekolah kebangsaan
F2 sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu
F3 bahasa Melayu digunakan di semua sekolah menengah
F4 pelajaran agama Islam diajar jika ada pelajar lebih 15 orang
F5 bahasa Cina dan Tamil diajar jika ada pelajar lebih 15 orang
F6 peperiksaan awam dalam bahasa kebangsaan
F7 pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah
Nyatakan kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974.

Kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 ialah
F1 menekankan kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M)
F2 kenaikan darjah secara automatik
F3 bahasa Melayu mata pelajaran wajib dalam peperiksaan
F4 sukatan pelajaran sekolah swasta disamakan
F5 kokurikulum dan disiplin asas perpaduan
F6 penekanan sekolah vokasional
Jelaskan usaha untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu.

Usaha untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu
ialah
F1 dijadikan bahasa kebangsaan
F2 Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan
F3 Minggu Bahasa diadakan
F4 menjadi bahasa pengantar di sekolah menengah
F5 menubuhkan UKM
F6 digunakan di mahkamah
F7 meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan
Nyatakan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Hasrat yang terkandung dalam FPK ialah
F1 memperkembang potensi individu
F2 secara menyeluruh
F3 melahirkan insan yang seimbang
F4 dan harmonis
F5 dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani (JERI)
F6 patuh kepada tuhan
F7 berilmu pengetahuan
F8 berakhlak mulia
Apakah matlamat Wawasan 2020 diperkenalkan?

Matlamat Wawasan 2020 ialah
F1 menjadikan Malaysia negara maju
F2 mengikut acuan sendiri
F3 kekayaan fizikal dan bersepadu
F4 seperti perpaduan, kestabilan politik, taraf hidup, nilai moral
Nyatakan cabaran dalam Wawasan 2020.

Cabaran dalam Wawasan 2020 ialah membina masyarakat yang
F1 bersatu padu
F2 berjiwa bebas, tenteram, yakin
F3 demokratik dan matang
F4 bermoral dan beretika
F5 liberal dan bertoleransi
F6 maju dan saintifik
F7 berbudaya penyayang
F8 adil dan saksama ekonomi
F9 makmur
Bagaimanakah untuk mencapai hasrat Wawasan 2020?

Untuk mencapai hasrat Wawasan 2020 dalam
F1 membina masyarakat bersatu padu melalui
H1a pendidikan
H1b bahasa kebangsaan
H1c kebudayaan
H1d sukan
F2 masyarakat saintifik melalui
H2a budaya ilmu
H2b invatif
H2c kreatif
F3 masyarakat yang bermoral dam beretika melalui
H3a kepatuhan agama
H3b amal budaya
H3c pendidikan
Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri warganegara yang diperlukan untuk mencapai Wawasan 2020?

Pada pendapat saya, ciri-ciri warganegara yang diperlukan untuk mencapai Wawasan 2020 ialah
F1 bersatu padu
F2 berilmu pengetahuan
F3 kreatif dan inovatif
F4 bersifat patriotik
F5 bersifat penyayang
F6 berkeyakinan tinggi
F7 mengamalkan nilai murni

Leave a Comment